Co vše potřebuje k předložení žádosti o dotaci obec, svazek obcí a NNO?

zpět na Výzva

 

SEZNAM POVINNÝCH PŘÍLOH:

 1. U nezisk. organizací výpis z příslušného rejstříku, u obcí výpis z Registru ekonomických subjektů. 
  (ne starší 3 měsíců) ORIGINÁL nebo OVĚŘENÁ KOPIE
   

 2. Výpis z rejstříku trestů žadatele-příjemce podpory v případě FO, v případě PO výpis z rejstříku trestů statutárního zástupce 
  (ne starší 3 měsíců), ORIGINÁL nebo OVĚŘENÁ KOPIE (u žadatele-obce nemusí dokladovat starosta)
   

 3. Čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči státu a státním fondům 
   

 4. Výpočet ukazatele dluhové služby (dokladuje pouze žadatel-obec) ve smyslu usnesení vlády č.707/1997 a výsledky auditu za poslední 2 roky v případě obce jako žadatele- příjemce podpory ve smyslu usnesení vlády č. 346/2004. 
   

 5. Čestné prohlášení žadatele   - příjemce podpory, že na jeho majetek není vyhlášen konkurs, není podán návrh na konkurs, není v likvidaci
   

 6. Pravomocné územní rozhodnutí pro projekty, které je vyžadují, ve smyslu zákona č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
  (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů 

 7. Doklad o vlastnictví nemovitosti - snímek pozemkové mapy, výpis z katastru nemovistostí (ne starší 3 měsíců) ORIGINÁL nebo OVĚŘENÁ KOPIE 
   

 8. Vyplněné formuláře RA 80, RA 81, RA 82 informačního systému Ministerstva financí ISPROFIN ( i na disketě nebo CD-ROM). Plátci DPH uvádějí v dotaci v ř. 8145 bez DPH, všechny ostatní položky na formuláři musí být uvedeny včetně DPH
   

 9. Čestné prohlášení žadatele - příjemce podpory o zajištění vlastních prostředků, kterými se bude podílet min. ve stanoveném rozsahu na spolufinancování projektu, na který je dotace žádaná ( 50 % přijatelných nákladů u podnik. subjektů nebo 20 % nákladů u obcí, jejich svazků a neziskových organizací) 
   

 10. Čestné prohlášení žadatele - příjemce podpory, že nečerpá jinou podporu z tuzemského či zahraničního programu nebo fondu na týž projekt
   

POVINNÉ PŘÍLOHY, KTERÉ JE MOŽNO PŘEDLOŽIT PŘED VYDÁNÍM ROZHODNUTÍ O ÚČASTI STÁTNÍHO ROZPOČTU NA FINANCOVÁNÍ AKCE:
 

 1. Ohlášení stavby nebo pravomocné stavební povolení pro projekty, které je vyžadují ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů 

POVINNÉ PŘÍLOHY, KTERÉ JE MOŽNO PŘEDLOŽIT PŘED PODPISEM ROZHODNUTÍ O ÚČASTI STÁTNÍHO ROZPOČTU NA FINANCOVÁNÍ AKCE:
 

 1. Kopie dokumentace o provedeném zadání veřejné zakázky  na zhotovitele podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, a metodického pokynu MZe
   

 2. Ověřená kopie smlouvy uzavřené mezi investorem a dodavatelem 
   

 3. Aktualizované formuláře RA 80, RA 81, RA 82 informačního systému Ministerstva financí ISPROFIN (i na disketě nebo CD-ROM) na základě uzavřené smlouvy