Co vše potřebuje k předložení žádosti o dotaci podnikatelský subjekt?

zpět na Výzva 

  

SEZNAM POVINNÝCH PŘÍLOH:

 1. U podnik. subj. ověřená kopie výpisu ze živnostenského rejstříku a u právnických osob, zapsaných v obchodním rejstříku také ověřená kopie výpisu z tohoto rejstříku (ne starší 30 dnů), ORIGINÁL nebo OVĚŘENÁ KOPIE. Zemědělský podnikatel musí být registrován v souladu se zákonem č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství.
   

 2. Výpis z rejstříku trestů žadatele-příjemce podpory v případě FO, v případě PO výpis z rejstříku trestů statutárního zástupce (ne starší 3 měsíců), ORIGINÁL nebo OVĚŘENÁ KOPIE 
   

 3. Základní ekonomické informace, požadované pro posouzení finančního zdraví žadatele (vyžaduje se u ziskových subjektů, které předkládají podnikatelské subjekty - kromě začínajících podnikatelů):

  • Ověřená kopie daňového přiznání potvrzená finančním úřadem včetně dodatků za poslední dva účetně uzavřené 

  • Rozvaha a výkaz zisků a ztrát za poslední 2 účetně uzavřené roky a dodatková tabulka pro žadatele účtující ve zjednodušeném (zkráceném) rozsahu (platí pro podvojné účetnictví do 31.12.2003 a účetnictví od 1.12004)

  • Příloha k účetní uzávěrce za předchozí 2 uzavřená účetní období, vč. zprávy auditora, pokud byly výkazy auditora ověřeny (platí pro podvojné účetnictví do 31.12.2003 a účetnictví od 1.1.2004).

  • Vyplněný formulář jednoduchého účetnictví / daňové evidence (platí pro jednoduché účetnictví do 31.12.2003 a daňovou evidenci od 1.1.2004).

   Začínající podnikatelé:

  • Základní ekonomické informace - rozvaha, výkaz zisků a ztrát a cash flow s výhledem na 5 let do budoucna
    

 4. Čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči státu a státním fondům 
   

 5. Čestné prohlášení žadatele - příjemce podpory, že na jeho majetek není vyhlášen konkurs, není podán návrh na konkurs, není v likvidaci
   

 6. Pravomocné územní rozhodnutí pro projekty, které je vyžadují, ve smyslu zákona č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů 
   

 7. Doklad o vlastnictví nemovitosti - snímek pozemkové mapy, výpis z katastru nemovistostí (ne starší 3 měsíců) ORIGINÁL nebo OVĚŘENÁ KOPIE
   

 8. Vyplněné formuláře RA 80, RA 81, RA 82 informačního systému Ministerstva financí ISPROFIN ( i na disketě nebo CD-ROM). Plátci DPH uvádějí v dotaci v ř. 8145 bez DPH, všechny ostatní položky na formuláři musí být uvedeny včetně DPH
   

 9. Čestné prohlášení žadatele - příjemce podpory o zajištění vlastních prostředků, kterými se bude podílet min. ve stanoveném rozsahu na spolufinancování projektu, na který je dotace žádaná ( 50 % přijatelných nákladů u podnik. subjektů nebo 20 % nákladů u obcí, jejich svazků a neziskových organizací) 
   

 10. Čestné prohlášení žadatele - příjemce podpory, že nečerpá jinou podporu z tuzemského či zahraničního programu nebo fondu na týž projekt
   

POVINNÉ PŘÍLOHY, KTERÉ JE MOŽNO PŘEDLOŽIT PŘED VYDÁNÍM ROZHODNUTÍ O ÚČASTI STÁTNÍHO 
ROZPOČTU NA FINANCOVÁNÍ AKCE:

 1. Ohlášení stavby nebo pravomocné stavební povolení pro projekty, které je vyžadují ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů 

POVINNÉ PŘÍLOHY, KTERÉ JE MOŽNO PŘEDLOŽIT PŘED PODPISEM ROZHODNUTÍ O ÚČASTI STÁTNÍHO 
ROZPOČTU NA FINANCOVÁNÍ AKCE:

 1. Kopie dokumentace o provedeném zadání veřejné zakázky na zhotovitele podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, a metodického pokynu MZe
   

 2. Ověřená kopie smlouvy uzavřené mezi investorem a dodavatelem 
   

 3. Aktualizované formuláře RA 80, RA 81, RA 82 informačního systému Ministerstva financí ISPROFIN (i na disketě nebo CD-ROM) na základě uzavřené smlouvy