krok ZPĚT na Úvod
 
PRINCIPY MÍSTNÍHO PARTNERSTVÍ

Integrovaná rozvojová strategie venkovského mikroregionu
se připravuje za účasti místních akčních skupin složených z místních podnikatelů, zástupců místních neziskových organizací, místních aktivních občanů a pamětníků a jen do 50 % ze zástupců veřejné správy. (Případní externí poradci a projektanti jsou pouze pomocnou službou místních akčních skupin.). Obvyklým postupem jsou řízené plánovací diskuse, brainstorming, pracovní dílny (workshop) nebo místní veřejné schůze a konference, které mohou být doplněné účelovými průzkumy. 

Zpracovaná místní rozvojová strategie MAS 2007-2013 na principu Leader by měla být zaměřena na naplňování opatření vedoucí k dosažení cílů kterékoliv ze tří tématických os Národního programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 :

1. tématická osa - Konkurenceschopnost zemědělského a lesnického sektoru
  • Opatření ke zlepšení lidského kapitálu: vzdělávání, pomoc začínajícím mladým farmářům, předčasný odchod do důchodu, pomoc řízení, poradenství
  • Opatření k restrukturalizaci fyzického kapitálu: zlepšení výroby, zpracování a odbytu, infrastruktura
  • Opatření ke zlepšení kvality produkce a produktů, přizpůsobení novým předpisům EU, účast v systémech řízené kvality potravin, podpora odbytu kvalitních výrobků
  • Opatření do r. 2013 - samozásobitelské farmy, skupiny výrobců. 
2. tématická osa - Obhospodařování území - péče o přírodu a krajinu
  • Opatření na trvale udržitelné využití zemědělské půdy: horské, ostatní a specifické méně příznivé oblasti, území Natura 2000 a citlivé vodní oblasti, agro-envi, vč. ekologického zemědělství, welfare zvířat, neproduktivní investice
  • Opatření na trvale udržitelné využití lesní půdy: první zalesnění, první zřízení agro-lesnických systémů, území Natura 2000, leso-envi (životní prostředí v lesích), obnova lesního potenciálu a zavádění preventivních opatření, neproduktivní investice
3. tématická osa - Diverzifikace mimo zemědělství a kvalita života na venkově
  • Opatření na diverzifikaci hospodářských činností venkova: diverzifikace do nezemědělských činností, podpora živností a mikropodniků (do 10 zaměstnanců), cestovní ruch 
  • Opatření na kvalitu života: základní občanské vybavení a služby, infrastruktura, obnova a rozvoj vesnic, péče o přírodní a kulturní dědictví, osvěta
  • Školení venkovských subjektů
  • Budování schopností místních partnerství