krok ZPĚT na Úvod

 
STRATEGIE ROZVOJE OBCE (MIKROREGIONU)

CO JE STRATEGIE ROZVOJE OBCE?
Zjednodušeně řečeno"Plán práce obecního zastupitelstva", který je zpracován s výhledem do dalšího nebo dalších volebních období.
A trochu přesněji formulováno "Ujasněný, odůvodněný a reálný seznam akcí v obci, které je nutné a potřebné uskutečnit".

K ČEMU SLOUŽÍ?
Slouží k vyjasnění názorů všech občanů, zástupců OÚ, podnikatelů, zemědělců, neziskových organizací a různých zájmových skupin k tomu, co je v obci (mikroregionu) potřeba udělat, ale také za jakých podmínek jsou tyto akce realizovatelné a uskutečnitelné, a jaké jsou priority jednotlivých úkolů. Každá obec ( i mikroregion) musí stavět na reálných základech, přičemž každá obec má jiné výchozí podmínky ( počet obyvatel, polohu a umístění v rámci ČR, vybudovanou technickou infrastrukturu, výši rozpočtu, mentalitu obyvatel apod.)

JAK SE ZPRACOVÁVÁ?
Je pod naším metodickým vedením připravována pracovní skupinou složenou ze zástupců obce (mikroregionu).
Příprava probíhá pomocí moderačních technik formou workshopů, řízené diskuze a brainstormingu.
Všem ostatním občanům je dána možnost se vyjádřit ke zpracování dané problematiky prostřednictvím dotazníku nebo na veřejných zasedáních zastupitelstva.

CO OBSAHUJE?

Analýza současného stavu obce (mikroregionu)
rozbor dříve zpracovaných dokumentů, profil obce (mikroregionu)
 
SWOT analýza
rozbor silných a slabých stránek, zhodnocení možných příležitostí a hrozeb v jednotlivých oblastech
 

Definice strategických cílů
konkretizace globálních cílů a cílů specifických v jednotlivých oblastech
 
Sestavený seznam opatření
seznam opatření v jednotlivých oblastech, odhad nákladů, zdroj financování, časový horizont realizace akcí, 
vhodnost či nutnost partnerství, vazbu na regionální priority
 

JAK MÁ VYPADAT VÝSLEDNÝ DOKUMENT?
Má být v takové formě, aby jí rozuměl běžný občan. Strategie rozvoje má být stručná, jasná, zcela srozumitelná, s konkrétními daty, partnery a finančními odhady realizace jednotlivých akcí.

KDE SE SE STRATEGIÍ ROZVOJE MŮŽEME SEZNÁMIT?
Strategie rozvoje je ve finální verzi prezentována občanům na veřejném zasedání zastupitelstva, k nahlédnutí na OÚ, umístěna na vývěsce obecního úřadu a na www stránkách, případně postupně zveřejněna v obecním tisku. 

JAK JI SPRÁVNĚ POUŽÍVAT?
Naplněním strategie rozvoje je její realizace, realizace jednotlivých akcí. Následným krokem je pravidelné sledování projektů, hodnocení jejich průběhu, úspěšnosti a efektivity.

JAK DLOUHO NÁM VYDRŽÍ?
Strategie obce není dokumentem statickým, měla by být pravidelně aktualizována a doplňována podle potřeb obce nebo mikroregionu, při zásadních změnách výchozích podmínek, či priorit, nebo nově otevírajících se možnostech, přepracována. 

JAK SE LIŠÍ STRATEGIE OBCE A MIKROREGIONU?
V zásadě nijak. Obě sledují stejný cíl. Postup práce je obdobný. Jen obce, které chtějí spolupracovat s obcemi okolními (a to bude do budoucna velice nutné a běžné), musí mít nejdříve jasno ve vlastních prioritách. Měly by mít tedy zpracovánu vlastní strategii. Každá obec, která vstoupí do svazku obcí (mikroregionu), ví, za jakým účelem do něj vstupuje, a které zájmy chce ve svazku prosazovat a hájit. Cíle jsou různé podle účelu založení.
Strategie rozvoje mikroregionu se dotýká zájmů a území více obcí, má tedy tzv. mikroregionální působnost.