krok ZPĚT na Úvod
 
PŘÍPRAVA PROJEKTU
 

posouzení možnosti získání podpory, vytipování konkrétního vhodného programu, odhad reálnosti projektu, jeho shoda s dotačními tituly a podmínkami výzvy
příprava žádosti o dotaci investičních i neinvestičních projektů, spolupráce při přípravě povinných příloh, závěrečná kompletace žádosti v požadovaném počtu paré a požadované formě
zastupování žadatele v jednáních se zprostředkujícím subjektem