krok ZPĚT na Úvod

 
Reference

 
ŽADATEL: Základní škola a Mateřská škola Olešnice, Jihomoravský kraj
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost , Jihomoravský kraj - grantový program 
Prioritní osa 7.1.1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory 7.1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami 
žádosti o dotaci: červen 2008

Název projektu: 
Reedukace specifických vývojových poruch učení a poruch řeči dětí v mikroregionu Olešnicko

Činnosti OREGIO:

  • Zpracování žádosti o dotaci projektu OPVK
  • Administrace projektu v realizační fázi

  1. Obsah projektu

Záměrem všech činností projektu je rozšířit možnosti reedukace prostřednictvím proškolených pedagogů - asistentů v rámci kroužků pro žáky s SVPU a poruchami řeči při využití moderních pomůcek a uplatnění výukových programů zaměřených na poruchy učení při práci s ICT, při dodržení zásad pro práci s dětmi se specifickými vývojovými vadami. Dalším záměrem projektu je zajištění dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti práce s žáky se specifickými poruchami učení a poruchami řeči a proškolení těchto pedagogů v ovládání nově pořízeného SW vybavení.

 2. Výstupy projektu
  1. Tvorba plánu reedukace a jeho realizace v 8 kroužcích prostřednictvím asistentů pro specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) 
  2. Tvorba plánu reedukace a jeho realizace v 1 kroužku prostřednictvím asistentů pro poruchy učení LMD
  3. Tvorba plánu reedukace a jeho realizace ve 2 kroužcích prostřednictvím logopedických asistentů
  4. Další vzdělávání pedagogů - 1 kurz dyslektický asistent
  5. Další proškolení pedagogů v ovládání příslušného SW vybavení - 1 úvodní kurz + pravidelné doškolování v průběhu celého projektu
  6. Inovace a tvorba plánu výuky s využitím ICT, speciálního SW a didaktických pomůcek se zaměřením na odstraňování specifických vývojových poruch učení (Dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie).
  7. Inovace a tvorba individuálního plánu výuky s využitím ICT, speciálního SW a didaktických pomůcek se zaměřením na vývojové poruchy učení LMD.
  8. Inovace a tvorba plánu výuky s využitím ICT, speciálního SW a didaktických pomůcek se zaměřením na odstraňování poruch řeči