krok ZPĚT na Úvod

 
Reference

 
ŽADATEL: Hotel Praha, město Broumov, Královéhradecký kraj
Program SROP: Opatření 4.2.2 Podpora místní infrastruktury cestovního ruchu, Grantové schéma na podporu modernizace a rozšíření ubytovacích kapacit v Královehradeckém kraji
Termín podání žádosti o dotaci: Březen 2005

Název projektu: 
Rozšíření ubytovací kapacity Hotelu Praha v Broumově

Činnosti OREGIO:

  • Zpracování žádosti o dotaci projektu SROP

  • Zpracování FS (Feasibility Study) - povinné přílohy projektu

  • Metodické vedení výběrového řízení dle zák. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách a SROP

  • Metodické vedení projektu v realizační fázi
      

   1. Hlavní cíle projektu

 Záměrem akce je rekonstrukce a přístavba Hotelu Praha v Broumově za účelem rozšíření stávajících ubytovacích a stravovacích kapacit při současném splnění podmínek certifikace zařízení v kategorii hotel ***. Akce podporuje rozvoj cestovního ruchu, prosperitu a růst ekonomiky města Broumova a celého mikroregionu Broumovsko, který byl Krajským úřadem vyhlášen jako slabý. Realizací akce bude vyřešen dlouhodobý převis poptávky po ubytování vyššího standardu ze strany jak zahraničních, tak i tuzemských rekreantů. V rámci realizace akce budou rekonstruovány tři objekty Hotelu Praha, které se nachází v památkové zóně Broumovského náměstí, z nichž dva jsou zapsány v registru kulturních památek NPÚ. Akce přispěje ke vzniku nových trvale udržitelných pracovních míst, zajistí prodloužení pobytu návštěvníků i rekreantů města a podpoří návštěvnost regionu. Rozšířené ubytovací a stravovací kapacity s bezbariérovým přístupem zlepší celkovou vybavenost nejen Hotelu Praha, ale i města Broumov a jeho okolí. To se tak stane atraktivnější pro rekreanty, turisty a návštěvníky. Výsledky akce tak budou mít příznivý vliv na vyvážený rozvoj a růst kvality života obyvatel nejen mikroregionu Broumovsko, ale i celého okresu Náchod.

   2. Specifické cíle projektu

 Akce Rozšíření ubytovací kapacity Hotelu Praha v Broumově zajistí vybudování adekvátního zázemí pro návštěvníky, rekreanty a turisty města Broumova a jeho okolí. Realizace akce předpokládá částečné vykrytí dlouhodobého převisu poptávky po ubytování vyššího standardu z řad zahraničních převážně německých a polských, ale i tuzemských návštěvníků mikroregionu Broumovsko. Hotel je dnes certifikován dle klasifikace Ho.re.ka jako tříhvězdičkový a tento standard bude zajištěn i u 43 nových ubytovacích lůžek.
Rekonstrukce jednotlivých objektů Hotelu Praha nacházejících se na centrálním náměstí města Broumova předpokládá revitalizaci původních měšťanských domů umístěných v památkové zóně města Broumova. Realizací akce tak docílíme záchranu a oživení památek kulturního a historického dědictví naší vlasti. Venkovní úpravy zajistí objektům nový estetický vzhled a zlepší celkovou image a atraktivitu Mírového náměstí. Rozšířením adekvátního ubytování a stravování zajistíme kvalitní zázemí pro návštěvníky, rekreanty a turisty mikroregionu Broumovsko, čímž vytvoříme podmínky pro zvýšenou návštěvnost dané lokality. Tím podpoříme rozvoj zdravého životního stylu, vzájemné sbližování národů a zájem o kulturní a historické dědictví našeho národa. Realizací akce bude podpořena podnikatelská aktivita v oblasti cestovního ruchu, která zajistí vznik dvou nových trvale udržitelných pracovních míst a nárůst příjmů podnikateli i městu. Dojde tak k postupnému, vyváženému a udržitelnému rozvoji města Broumov a celého mikroregionu Broumovsko.
  

 

   3. Seznam jednotlivých aktivit projektu

01.04. 2004 - 31.07. 2004 Vytvoření analýzy potřeb 
01.08. 2004 - 31.03. 2005 Zpracování stavební projektové dokumentace 
01.12. 2004 - 29.04. 2005 Zpracování žádosti o dotaci a její odevzdání
30.04. 2005 - 31.07. 2005 Výběr a hodnocení akcí
01.08. 2005 - 15.09. 2005 Předpokládaný podpis smlouvy - začátek akce
01.05. 2005 - 31.07. 2005 Příprava zadávací dokumentace k výběrovému řízení 
01.08. 2005 - 31.10. 2005 Výběr dodavatelů
01.11. 2005 - 31.12. 2006 Rekonstrukce budovy č. 49, 50, 51
01.11. 2005 - 31.12. 2006 Dostavba technického zázemí 
01.11. 2005 - 31.12. 2006 Terénní úpravy 
31.12. 2006 Přejímka stavby 
01.01. 2007 Vytvoření 2 pracovních míst
01.01. 2007 - 31.01. 2007 Zpracování výsledných monitorovacích zpráv 
01.02. 2007 - 30.04. 2007 Následné finanční vypořádání dotace - konec akce
    

 

   4. SWOT Analýza potřeb

SWOT analýza podpory a rozvoje cestovního ruchu a služeb Hotelu Praha - Broumov:

Silné stránky
 

Slabé stránky
 

Atraktivní prostředí CHKO Broumovsko, jedinečný krajinný reliéf

Malá možnost nabídky kvalitního ubytování a stravování v regionu

Výhodná poloha a snadná dostupnost Hotelu Praha na náměstí uprostřed městské památkové zóny

Nedostatečné další služby turistům ve městě a okolí

Blízkost známých národních přírodních rezervací:  Broumovské stěny a  Adršpašsko-teplické skály

Nedostatečná propagace lokality a jejích krás

Hustá síť značených cyklotras  a turistických tras v okolí 

Turistická sezónnost- nerovnoměrné vytížení ubytovacích  a stravovacích kapacit v průběhu roku

Ideální přírodní terén a podmínky pro rozvoj cykloturistiky a turistických služeb

Pomalý zájem podnikatelů o rozšiřování aktivit v oblasti dalších služeb cestovního ruchu

Přírodní podmínky pro výlety všech věkových kategorií (zájezdy, rodinné výlety, školní výlety, individuální turistika, horolezectví…)

Omezené finanční možnosti rozšiřovat kapacity a služby hotelu

Blízkost polských hranic, četnost návštěv těchto zahraničních turistů

 

Patriotismus „k rodné zemi“ původních obyvatel  pohraničí a jejich potomků, četná návštěvnost oblasti německými turisty

 

Dlouholetá zkušenost Hotelu Praha s provozem ubytování a stravování, stabilní klientela

 

příležitosti

hrOZBY

Těsnější a systematičtější spolupráce s městem Broumov a obcemi mikroregionu v oblasti rozvoje cestovního ruchu

Odliv zahraničních turistů v důsledku neposkytnutí kvalitních služeb v oblasti ubytování a cestovního ruchu na jiná místa s lepšími službami

Nová nabídka atraktivních programů pro všechny věkové skupiny turistů a jejich motivace k návratu na místa, kde byli celkově spokojeni

Odliv tuzemských turistů v důsledku neposkytnutí dostatečných služeb v oblasti ubytování a cestovního ruchu na jiná místa s kvalitnějšími službami

Nabídky nových služeb – výlety, průvodci, půjčovny sportovních potřeb, kol apod.

Obava domácích obyvatel  z negativních doprovodných efektů  rozvoje turistiky (hluk, drobný vandalismus, nepořádek…)

Kvalitně zpracované www stránky a promyšlená propagace Hotelu Praha a jeho služeb

Malé možnosti ostatních podnikatelů investovat finanční prostředky do rozvoje zařízení cestovního ruchu a rozšiřování služeb

Spolupráce s okolními podnikatelskými subjekty

Náročné zajištění organizace všech sportovních, kulturních a společenských akcí, které zpestřují volný čas návštěvníkům

Registrace a spolupráce hotelu u agentur, zabývajícími se propagací a službami cestovního ruchu a ubytování pro tuzemskou a zahraniční klientelu

Nezájem o společný postup  při rozvoji turistických služeb ostatních podnikatelských subjektů  a města v mikroregionu a celé lokalitě

Účast na veletrzích cestovního ruchu v ČR i zahraničí

 

Volné nevyužité prostory Hotelu Praha pro další rozšiřování služeb v oblasti ubytování a stravování