krok ZPĚT na Úvod

 
Reference

 
ŽADATEL: Obec Černošín, Plzeňský kraj
Program : PHARE 2003/II Grantové schéma na podporu turistické infrastruktury CZ 2003/005-601.08.07
Termín podání žádosti o dotaci: Červenec 2004

Název projektu: 
Zpřístupnění turisticky atraktivních lokalit mikroregionu Konstantinolázeňsko

Činnosti OREGIO:

 • Zpracování žádosti o dotaci projektu Phare 2003/II

 • Zpracování CBA (Cost benefit analysis) - povinné přílohy projektu

 • Zpracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení dle manuálu FIDIC

 • Výběrové řízení dle manuálu FIDIC

 • Metodické vedení projektu v realizační fázi

 

   1. Stručný obsah projektu

Cílem projektu je zpřístupnění zajímavých míst pestrého mikroregionu Konstantinolázeňsko a oživení domácího a zahraničního cestovního ruchu, který byl v této příhraniční oblasti v minulosti velice opomíjen, až téměř zakázán. Realizací projektu dojde k rekonstrukci přístupových komunikací a dostavbě parkovacích ploch a infrastruktury pro turisty, v souvislosti se zpřístupněním cyklostezek, turistických tras a naučných stezek celé lokality. Dalším cílem je podpora zázemí budoucího turistického parku jako výchozího a klíčového turistického centra pro celý mikroregion. Projekt podpoří ucelení služeb pro širokou veřejnost a zvýší tím atraktivitu celého kraje. Dojde tak i ke zlepšení životních podmínek obyvatel, vytvoření nových pracovních příležitosti ve službách, podpoře a rozvoji drobných živností a řemesel v regionu Tachovsko, který byl z důvodu vysoké nezaměstnanosti vymezen státem jako slabý.

   2. Cíle projektu

Hlavní cílem je vytvoření podmínek pro oživení domácího a zahraničního cestovního ruchu zvýšením atraktivity příhraniční lokality, kterou dosáhneme:

 • Vymezením výchozího místa pro nástup turistických tras, cyklotras a naučných stezek mikroregionu
 • Zpřístupněním kulturně společenského centra
 • Rekonstrukcí a dostavbou přístupových komunikací o celkové délce 389 m
 • Rekonstrukcí chodníků v délce 341 m
 • Vybudováním 65 m dešťové kanalizace
 • Vybudováním 420 m veřejného osvětlení
 • Výstavbou parkoviště o kapacitě 42 parkovacích míst ( z toho 2 místa pro tělesně postižené)
 • Vytvořením infrastruktury a standardního zázemí pro turisty (stojany na kola, lavičky a odpočívky, odpadkové koše)
 • Vybudováním veřejných WC
 • Úpravou okolních ploch a vytvořením zelené odpočinkové oázy o celkové ploše 4 600 m2

Zkvalitněním a rozvojem turistické infrastruktury dojde ke zpřístupnění turisticky zajímavých míst příhraniční lokality, můžeme tedy předpokládat zvýšení její návštěvnosti jak ze strany českých, tak zahraničních návštěvníků. 
Zajištěním podmínek atraktivity dané lokality, zlepšením servisu pro návštěvníky a nárůstem jejich počtu dojde k vytvoření nových pracovních příležitostí v oblasti turismu, řemeslné výroby a drobného prodeje. Realizací projektu vznikne jedno trvalé pracovní místo. Revitalizace turistické infrastruktury v obci Černošín tak přispěje ke zvýšení podílu cestovního ruchu (poznávací a naučná pěší turistika a cykloturistika) na celkovém oživení místní ekonomiky.
Zpřístupněním cykloturistických a turistických tras a podporou pěší turistiky a cykloturistiky s možností poznávat kulturní, historické a přírodní zajímavosti naší vlasti zajistíme rozvoj zdravého životního stylu a přispějeme k utváření potřebného pocitu národní a místní sounáležitosti. 
Zpřístupnění informačního zázemí a dobudování jeho infrastruktury, úprava okolních ploch a výsadba zeleně zvýší estetický vzhled obce, podpoří její atraktivitu a zlepší podmínky pro život obyvatel obce i celého mikroregionu.
Vznik odpočinkové zóny v blízkosti budovy - v současnosti dobudovávaného centra místního vzdělávacího, kulturního a sportovního vyžití zajistí příliv návštěvníků i tomuto zařízení, podporujícímu celoživotní učení a zdravý rozvoj lidské osobnosti.

 

   3. Seznam aktivit projektu

Celková doba trvání projektu je tedy 31 měsíců, avšak celková doba realizace 13 měsíců.

Projektová fáze (přípravná před započetím projektu)
- Analýza potřeb 7 měsíců
- Zpracování projektové dokumentace k Územnímu řízení a stavebnímu povolení 4 měsíce
- Zpracování žádosti o dotaci a její odevzdání, včetně náležitostí a příloh 5měsíců
- Výběr a hodnocení projektů 2-3 měsíce
- Začátek projektu - předpokládaný podpis smlouvy 
- Příprava zadávací dokumentace k výběrovému řízení 3 měsíce
- Výběr dodavatelů 4 měsíce

Fáze realizace

 1. Provedení terénních úprav 4 měsíce
 2. Rekonstrukce a dostavba komunikací + výstavba parkoviště 13 měsíců
 3. Stavba technického zázemí + veřejných WC 13 měsíců
 4. Vybudování odpočinkové zóny 13 měsíců
 5. Umístění tabulí přírodních zajímavostí 2 měsíce
 6. Úprava okolních ploch a veřejné zeleně a umístění venkovního mobiliáře 10 měsíců 
 7. Ukončení realizace - přejímka stavby 

Fáze finančního vypořádání projektu

 • Zpracování výsledných monitorovacích zpráv a auditu 1měsíc
 • Následné finanční vypořádání dotace - konec projektu 3 měsíce

 

   4. Harmonogram realizační fáze projektu

  

  Rok 1
 

1. pololetí

2. pololetí

 
Aktivita  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Realizující subjekt
Předpokládaný podpis smlouvy 

                      Obec 
Příprava zadávací dokumentace 
k výběrovému řízení 
                  Ing. Olga Ondráčková
OREGIO
Výběr dodavatelů                  Obec + Ing. Olga Ondráčková OREGIO
Provedení terénních úprav                  Dodavatel + stavební dozor
Rekonstrukce a dostavba 
komunikací + výstavba parkoviště 
            Dodavatel + stavební dozor
Stavba technického zázemí 
s veřejným WC 
            Dodavatel + stavební dozor
Vybudování odpočinkové zóny              Dodavatel + stavební dozor
Úprava okolních ploch a veřejné zeleně                   Dodavatel + stavební dozor

 

  Rok 2
 

1. pololetí

2. pololetí

 
Aktivita  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Realizující subjekt
Rekonstrukce a dostavba 
komunikací + výstavba parkoviště 
                              Dodavatel  + stavební dozor
Stavba technického zázemí 
s veřejným WC 
          Dodavatel  + stavební dozor
Vybudování odpočinkové zóny            Dodavatel  + stavební dozor
Umístění tabulí přírodních zajímavostí                      Obec + mikroregion
Úprava okolních ploch 
a veřejné zeleně 
          Dodavatel  + stavební dozor
Ukončení stavby                        Dodavatel + obec +  + stavební dozor