krok ZPĚT na Úvod

 
Reference

 
ŽADATEL: Obec Chorušice, Středočeský kraj
Program rozvoje venkova:
Osa: III. - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova
Skupina opatření: III. 2 - Opatření ke zlepšení kvality života ve venk. oblastech, Opatření: III. 2. 1 - Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby Podopatření: III. 2. 1. 1 - Obnova a rozvoj vesnic
Záměr: a) Zlepšení dopravní a technické infrastruktury
žádosti o dotaci
: Listopad 2007

Název projektu: 
Zlepšení infrastruktury a vzhledu obce Chorušice

Činnosti OREGIO:

 • Zpracování žádosti o dotaci projektu PRV, příprava analýzy projektu
 • Administrace projektu v realizační fázi

   1. Hlavní cíle projektu
 • Rekonstrukce místní komunikace a cestních sítí
 • Dobudování pro vodu propustné komunikace
 • Zlepšení dopravní bezpečnosti vyřešením zastávkových míst autobusů
 • Obnova veřejných prostranství
 • Parkové úpravy – regenerace obecní zeleně, výsadba nových stromů a rostlin
 • Instalace venkovního mobiliáře
 • Nákup techniky na údržbu zeleně

   2. Výsledky projektu
 • dobudování části místní komunikace v obci
 • zkvalitnění dopravní infrastruktury v obci s vlivem na zvýšení ekonom. rozvoje obce
 • zkvalitnění technické infrastruktury v obci
 • zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu a obyvatel v obci
 • zlepšení nabídky využití volného času dětí a mládeže
 • zlepšení technického vybavení pro údržbu veřejných prostranství v obci
 • zatraktivnění vzhledu obce a tím zvýšení turistického rozvoje obce
 • snížení odlivu obyvatel obce