krok ZPĚT na Úvod

 
Reference

 
ŽADATEL: Obec Chvatěruby, Středočeský kraj
Program rozvoje venkova:
Osa: III. - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova
Skupina opatření: III. 2 - Opatření ke zlepšení kvality života ve venk. oblastech, Opatření: III. 2. 1 - Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby Podopatření: III. 2. 1. 2 - Občanské vybavení a služby
Záměr: a) Občanské vybavení a služby
žádosti o dotaci: Listopad 2007

Název projektu: 
Centrum služeb občanům v obci Chvatěruby

Činnosti OREGIO:

 • Zpracování žádosti o dotaci projektu PRV, příprava analýzy projektu
 • Administrace projektu v realizační fázi

   1. Hlavní cíle projektu
 • Zkvalitnění a rozšíření výuky základní školy
 • Multifunkční využití uvolněných prostor základní školou k výuce i mimoškolní péči
 • Výstavba nového objektu s koncentrací a rozšířením služeb pro občany i návštěvníky
 • Propojení činností veřejné správy a sportovních aktivit v jeden celek
 • Rozšíření nabídky sportu v obci
 • Zlepšení vzhledu obce terénní úpravou okolí nového objektu
 • Instalace venkovního mobiliáře
 • Vytvoření jednoho pracovního místa

   2. Výsledky projektu
 • uvolnění prostor základní školy obecním úřadem, a tím vytvoření 1 nové třídy pro výuku (počítačová učebna, variabilně uspořádaná místnost pro interaktivní výuku, nové prvky, možnosti a styly výuky jazyků a výchov) a mimoškolní péči pro místní školní děti (počítačový kroužek, vytvoření keramické dílny, rodinná výchova s výukou vaření a výukou vyšívání a ručních prací)
 • 1 nově vybudovaná knihovna podporující vzdělanost dětí i dospělých
 • 1 místo veřejně přístupného Internetu
 • vytvoření 1 nové multifunkční místnosti (zasedací místnost se zázemím pro spolky)
 • vytvoření plochy pro prezentaci historie a tradic obce (vestibul Centra služeb)
 • vybavení sportovišť jedním sportovním strojem a sportovním náčiním, podpora sportovních aktivit
 • vytvoření 1 nového pracovního místa
 • umístění venkovního mobiliáře (2 ks stojanů na kolo - pro umístění 5 - 6 kol a 3 ks laviček)
 • tvorba 3 nových parkovacích míst
 • venkovní úprava objektů, zatraktivnění vzhledu obce a podpora turistického rozvoje obce
 • snížení odlivu obyvatel z obce
 • přínos pro občany všech věkových kategorií