krok ZPĚT na Úvod

 
Reference

 
ŽADATEL: Obec Crhov, Jihomoravský kraj
Program rozvoje venkova:
Osa: III. - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova
Skupina opatření: III. 2 - Opatření ke zlepšení kvality života ve venk. oblastech, Opatření: III. 2. 1 - Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby Podopatření: III. 2. 1. 1 - Obnova a rozvoj vesnic
Záměr: a) Zlepšení dopravní a technické infrastrukturyTermín podání žádosti o dotaci: Listopad 2007

Název projektu: 
Zlepšení bezpečnosti a vzhledu obce Crhov

Činnosti OREGIO:

 • Zpracování žádosti o dotaci projektu PRV, příprava analýzy projektu
 • Administrace projektu v realizační fázi

   1. Hlavní cíle projektu
 • dobudování a zlepšení dopravní a technické infrastruktury obce
 • zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu
 • úprava veřejných prostranství obce
 • zlepšení informovanosti občanů a zvýšení jejich bezpečnosti v případě neočekávaných událostí, havárií a přírodních katastrof
 • zlepšení vzhledu a zvýšení atraktivity obce pro bydlení, podnikání, relaxaci a turistiku

   2. Výsledky projektu
 • 1 nový odvodňovací příkop s vpustí pro svedení povrchových a dešťových vod do místního potoka
 • 1 nová soustava bezdrátového rozhlasu včetně digitálního záznamníku a evakuačního rozhlasu s napojením na integrovaný záchranný systém
 • 1 zrekonstruovaný systém osvětlení ke zvýšení bezpečnosti občanů a atraktivity území
 • 2 ks svítidel k osvětlení přechodu pro chodce na nebezpečném místě
 • 70 m nového povrchu místní komunikace vedoucí ke sportovní zóně
 • 6 ks nových laviček
 • 2000 m2 zatravněné plochy pro konání různých akcí – cvičení hasičů, den dětí apod.
 • více než 800 ks nových dřevin, keřů a rostlin; zatravněná prostranství ve středu města
 • 1 ks nového dopravního zrcadla
 • 1 nový travní traktor s příslušenstvím