krok ZPĚT na Úvod

 
Reference

 
ŽADATEL: Obec Horní Bečva, Zlínský kraj
Program : PHARE 2003/II Grantové schéma na podporu turistické infrastruktury CZ  2003/005-601.08.07
Termín podání žádosti o dotaci: Červenec 2004 

Název projektu: 
Rekonstrukce a úprava místních komunikací mikroregionu Rožnovsko v rekreační oblasti přehrady Horní Bečva

Činnosti OREGIO:

 • Zpracování žádosti o dotaci projektu Phare 2003/II

 • Zpracování CBA (Cost benefit analysis) - povinné přílohy projektu

 • Zpracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení dle manuálu FIDIC

 • Výběrové řízení dle manuálu FIDIC

 • Metodické vedení projektu v realizační fázi

  

   1. Stručný obsah projektu

Cílem projektu je oživení domácího a zahraničního cestovního ruchu v obci Horní Bečva a celém mikroregionu Rožnovsko rozšířením přístupových komunikací a turistické infrastruktury. Dojde tak k usnadnění přístupu k výchozím bodům letních i zimních aktivit - pěší turistika, cykloturistika, přehradní nádrž a vodní sporty, lyžařské vleky a sjezdovky, běžecké tratě, sportovní a rekreační zařízení. Projekt zvýší atraktivitu a návštěvnost zajímavé rekreační lokality Horní Bečva. Realizace projektu zajistí v hospodářsky slabém Zlínském kraji vytvoření nových pracovních příležitosti spojených s rozvojem cestovního ruchu, bude zvýšena prosperita ubytovacích a stravovacích zařízení a drobných podnikatelských aktivit a tím zajištěn růst místní ekonomiky. Výsledky projektu budou mít příznivý vliv na vyvážený rozvoj venkovského regionu a růst kvality života jeho obyvatel.

   2. Cíle projektu

Hlavní cílem je vytvoření podmínek pro oživení domácího a zahraničního cestovního ruchu mikroregionu Rožnovsko, který byl Zlínským krajem vybrán jako slabý.
Zvýšení atraktivity regionu dosáhneme:

 • Zpřístupněním 24 objektů cestovního ruchu (1x přehrada, 1x jízdárna, 4x lyžařský areál,18x ubytovací zařízení) 
 • Zpřístupněním 4 turistických tras
 • Zpřístupněním 2 cykloturistických tras
 • Rekonstrukcí přístupových komunikací o celkové délce 6 545 m
 • Vybudováním 5 propustků
 • Vybudováním 1 výhybny
 • Výstavbou odstavných parkovacích ploch o celkové ploše 50 m2
 • Úpravou okolních ploch 

Zkvalitněním a rozvojem turistické infrastruktury dojde ke zpřístupnění turisticky zajímavých míst CHKO Beskydy- lokality Horní Bečva, turistických tras a cyklotras, přehrady a vodních sportů, letních a zimních sportovních zařízení (lyžařské areály, sjezdovky, běžecké trasy, tenisové kurty, bazény…), mnoha ubytovacích a stravovacích zařízení různých úrovní, včetně kempu a zařízení hipoturistiky (jízdárna). Můžeme tedy předpokládat zamezení možného úbytku turistů a zvýšení návštěvnosti obce. 
Podporou sportovního vyžití, pěší turistiky a cykloturistiky, venkovské turistiky, hipoturistiky a rekreačních pobytů v horské oblasti s možností poznávat kulturní, historické a přírodní zajímavosti naší vlasti zajistíme rozvoj zdravého životního stylu a přispějeme k utváření potřebného pocitu národní a místní sounáležitosti. 
Zajištěním podmínek atraktivity dané lokality a nárůstem její návštěvnosti dojde k vytvoření nových pracovních příležitostí v oblasti služeb pro turismus a sport. 
Rekonstrukcí jednotlivých komunikací a jejich infrastruktury, dobudováním výhyben a propustků a odstavných ploch, zvýšíme bezpečnost v obci pro turisty i obyvatele, zejména v zimním období. Dojde ke snížení drobné nehodovosti v důsledku nepřístupnosti a nekvality místních komunikací.
Touto úpravou zajistíme i estetický vzhled obce, podpoříme její atraktivitu a zlepšíme podmínky pro život obyvatel obce i celého mikroregionu.
Revitalizace infrastruktury v obci Horní Bečva, jejímž hlavním cílem je zvýšení návštěvnosti dané lokality, tak velkou měrou přispěje ke zvýšení podílu cestovního ruchu (poznávací a naučná pěší turistika a cykloturistika, různé druhy sportovního vyžití, rekreace) k rozvoji podnikatelských aktivit a růstu místní ekonomiky.

 

   3. Celkové oprávněné náklady projektu

Celkové oprávněné náklady projektu:  299 985 EUR 
Částka požadovaná od Ministerstva pro místní rozvoj:  224 989 EUR 
% z celkových nákladů projektu:  75 %
 

 

   4. Harmonogram realizační fáze projektu

 

  Rok 1
 

1. pololetí

2. pololetí

 
Aktivita  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Realizující subjekt
Předpokládaný podpis smlouvy

                      Obec Horní Bečva
Vypracování tendrové dokumentace                   Ing. Olga Ondráčková OREGIO
Výběr dodavatelů                 Obec Horní Bečva+ Ing. Olga Ondráčková OREGIO
Rekonstrukce a dostavba               Dodavatel na (zákl. výběrového řízení) + stavební dozor

  

  Rok 2
 

1. pololetí

2. pololetí

 
Aktivita  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Realizující subjekt
Rekonstrukce a dostavba

                Dodavatel na (zákl. výběrového řízení 
+ stavební dozor
Předání stavby                       Obec Bečva + dodavatel stavby
+ stavební dozor