krok ZPĚT na Úvod

 
Reference

 
ŽADATEL: Obec Mošnov, Moravskoslezský kraj
Program SROP: Opatření 3.1. 
Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech
Termín podání žádosti o dotaci: Červenec 2004

Název projektu: 
Dobudování "Centra mládeže" v Mošnově

Činnosti OREGIO:

 • Zpracování žádosti o dotaci projektu SROP

 • Zpracování studie proveditelnosti
   

   1. Hlavní cíle projektu

  Záměrem projektu je dobudovat "Centrum mládeže" v obci Mošnov, které bude podporovat vzdělávací aktivity dětí a mládeže, rozvoj osobnosti, lepší využití jejich volného času a snadnější začlenění do pracovního procesu po skončení studií. Dostavbou "Centra mládeže" chceme eliminovat vznik sociálně patologických jevů a snížit drobnou kriminalitu mládeže celého regionu. Vznikem školícího střediska, internetové kavárny a přesunem a rozšířením knihovny do nových adekvátních prostor zajistíme růst celoživotního vzdělávání a zlepšení podmínek pro život obyvatel obce a okolního regionu, který je svou podnikatelskou zónou a letištní plochou Mošnov klíčový pro celé Ostravsko. Projekt zajistí vznik jednoho trvalého pracovního místa a realizací výukových programů a spoluprací s partnerem - Úřadem práce Nový Jičín podpoří další zaměstnanost uchazečů z rizikových skupin. Výsledky projektu tak budou mít příznivý vliv na vyvážený rozvoj nejen regionu Poodří, ale i celého okresu Nový Jičín, který byl státem vymezen jako slabý.
 

   2. Specifické cíle projektu
 • Zrekonstruovat budovu č. 96 - vznik společenského a vzdělávacího centra obce (vybudování 2 nových kluboven, internetové kavárny, vzdělávacího centra, místní knihovny)
 • Zvýšit zaměstnanost v regionu
 • Podpořit zaměstnanost rizikových skupin (mladiství, absolventi škol, matky po mateřské dovolené, občané nad 50 let)
 • Podporovat vzdělávací programy pro rizikové skupiny
 • Podpořit celoživotní vzdělávání (PC kurzy, jazykové kurzy, další odborné kurzy, přednášky pro školní děti, besedy..)
 • Zlepšit podmínky pro rozvoj volnočasových aktivit dětí a mládeže
 • Snížit výskyt sociálně patologických jevů mládeže a dětí
 • Zlepšit informovanost všech věkových skupin obyvatel
 • Zlepšit podmínky pro aktivity knihovny
 • Zvýšit atraktivitu obce a regionu
 • Vytvářet místní partnerství

 

   3. Cílovými skupinami projektu jsou
 • Děti a mládež
 • Obyvatelstvo obce a celého regionu
 • Nezaměstnaní obyvatelé okolí, evidovaní na ÚP
 • Zájmové skupiny a sdružení
 • Ostatní návštěvníci
   

 

   4. Seznam jednotlivých aktivit projektu

01.11. 2001 - 31.12. 2001 Vytvoření analýzy potřeb
01.01. 2002 - 28.02. 2002 Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení
01.04. 2004 - 30.06. 2004 Aktualizace PD, včetně vybavení interiéru a venkovních úprav
01.05. 2004 - 31.07. 2004 Zpracování žádosti o dotaci+ studie proveditelnosti
01.08. 2004 - 31.10. 2004 Výběr a hodnocení projektů
01.09. 2004 - 30.11. 2004 Předpokládaný podpis smlouvy - začátek projektu
01.11. 2004 - 31.01. 2005 Příprava zadávací dokumentace k výběrovému řízení
01.02. 2005 - 31.05. 2005 Výběr dodavatelů
01.06. 2005 - 31.07. 2006 Rekonstrukce budovy č. 96 - začátek realizace
01.06. 2006 - 31.07. 2006 Vybavení interiéru
01.05. 2006 - 31.07. 2006 Okolní úpravy a výsadba veřejné zeleně
31.07. 2006   Přejímka stavby - konec realizace
31.07. 2006   Vytvoření 1 pracovního místa 
31.07. 2006 - 31.07. 2007 (každoročně) Realizace vzdělávacích a školicích programů
01.08. 2006 - 31.08. 2006 Zpracování výsledných monitorovacích zpráv a auditu
01.09. 2006 - 30.11. 2006 Následné finanční vypořádání akce - konec projektu

 

   5. Závěrečné hodnocení studie proveditelnosti projektu

Projekt Vybudování "Centra mládeže" v Mošnově řeší nedostatek adekvátních prostor pro trávení volného času mládeže, prostor pro umístění veřejné knihovny a zároveň chce přispět ke snížení vysoké míry nezaměstnanosti v regionu rekonstrukcí chátrajícího objektu č. 96 umístěného v centru obce.

Realizace investice představuje celkové uznatelné náklady projektu ve výši 
Kč 5 298 691,-. V případě přiznané dotace z programu SROP bude investice hrazena z překlenovacího úvěru. Při nepřiznané dotaci by byly finanční náklady opět hrazeny z úvěrových prostředků se splatností 5 let v roční výši 1,2mil. Kč, což by pro obec představovalo významnější finanční zátěž. 

Projekt byl členěn v závislosti na přiznání dotace na 2 varianty: 
Varianta I. - přiznaná dotace z programu SROP 
Varianta II. - přiznaná dotace z programu SROP 
Diskontní sazba byla stanovena v souladu s vydanými pravidly ve výši 5% p. a. (dlouhodobá celospolečenská reálná diskontní sazba), životnost projektu byla v závislosti na charakteru poskytovaných služeb projektu stanovena na minimální hranici 15let.

Dopad projektu na životní prostředí je kladný, zejména s ohledem na zvýšení estetické stránky centra obce.

Z výsledků finanční analýzy zpracovávané ze subjektivního hlediska žadatele a investora je zřejmé, že je pro obec Mošnov hodnocený projekt v obou sledovaných variantách finančně neziskový. I když obci z provozu budou plynout určité roční příjmy, tyto příjmy nevyrovnají roční náklady a úvodní vklad - investiční náklady, a to ani se započítáním dotace z programu SROP. 
Cílem hodnoceného projektu není finanční užitek obce z realizace investice, ale zejména veškeré další dopady, které bude mít projekt na život obyvatel obce, případně dalších obcí regionu, a to především možnost trávení volného času mládeže s důrazem na snižování drobných deliktů a kriminality, snižování nezaměstnanosti v obci a regionu, zajištění přístupu obyvatel k informacím a zpřístupnění veřejné knihovny širšímu spektru obyvatel obce.

Z pohledu ekonomické analýzy je patrný přínos projektu také z hlediska hodnotících ukazatelů, vnitřní výnosové procento ve var. I. výrazně překračuje zvolenou dlouhodobou diskontní sazbu. Návratnost investice je v případě přiznané dotace z programu SROP téměř v dvou jedné polovině životnosti projektu, při nepřiznání dotace životnost překračuje. 
Z celospolečenského hlediska je nejpřijatelnější varianta s přiznanou dotací z programu SROP, a to i za předpokladu, že nebude dosaženo finanční efektivity projektu z pohledu investora akce.

V rámci citlivostní analýzy byla prověřena citlivost výpočtů na změnu významných ukazatelů vstupujících do finanční a ekonomické analýzy, zejména významných předpokládaných příjmových a nákladových položek projektu s dopadem na hodnotící ukazatel čisté současné hodnoty - NPV. Závislost diskontní sazby a významných příjmových stránek projektu na tomto ukazateli byla prověřena jejich změnou o 1%, přičemž nebyl prokázán vliv těchto parametrů na ukazatel NPV. 
Možná rizika naplnění předpokládaných přínosů jsou:
- nezájem mládeže a rizikových skupin obyvatelstva o vzdělávací programy
- nepochopení a nezájem mládeže o další nabízené služby
- výběr nevhodných lektorů výukových programů
- nezabezpečení financování provozu centra
- nezajištění informovanosti o konání vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů a dalších služeb nabízených centrem.

 

 

   6. Logický rámec projektu

LOGICKÝ RÁMEC - Projekt: Dobudování "Centra mládeže" v Mošnově

ve formátu MS Word ke stažení ZDE