krok ZPĚT na Úvod

 
Reference

 
ŽADATEL: Město Olešnice, Jihomoravský kraj
Program: Finanční mechanismus EHP/Norsko
Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů,
Zaměření priority 3.6 Modernizace a vybavení jeslí, školek, škol, školních vzdělávacích center, dětských domovů
Termín podání žádosti o dotaci: Říjen 2006

Název projektu: 
Oprava a modernizace školských zařízení regionu Olešnicko

Činnosti OREGIO:

 • Zpracování žádosti o dotaci projektu
 • Zpracování FS (Feasibility Study) - povinné přílohy projektu
 • Metodické vedení projektu v realizační fázi
 • Dotační management

   1. Popis projektu a jeho aktivit

Projekt veškerými svými aktivitami přispívá k naplnění Rozvoje lidských zdrojů v oblasti předškolního a základního školství v regionu Olešnicko a k dosažení těchto účelů projektu:

 1. modernizace a vybavení Mateřské školy Olešnice a Základní školy Olešnice

  Tohoto účelu bude dosaženo:

  • vybavením mateřské školy a 1. stupně základní školy novým nábytkem a zařízením
  • modernizací a vybavením multifunkční učebny, kterou budou využívat především žáci nižších ročníků ZŠ a děti z mateřské školy k besídkám, přednáškám, besedám a speciální výuce
  • modernizací a vybavením Školního klubu a Cvičného bytu, které budou sloužit k rozšíření mimoškolních aktivit zejména žáků nižšího stupně základní školy
  • modernizací tělocvičny základní školy tak, aby mohla být využívána také dětmi mateřské školy
  • vybavením základní školy bezbariérovým vstupem pro naplnění principu rovných příležitostí
  • vybavením prostor vstupu a školních šatem bezpečnostním kamerovým systémem pro zajištění osobních věcí dětí, eliminaci vstupu cizích osob a negativního výchovného vlivu na děti
    
 2. zlepšení podmínek pro výuku a provoz Mateřské školy Olešnice a Základní školy Olešnice

  Tohoto účelu bude dosaženo:

  • vyrovnáním teplotních rozdílů v jednotlivých částech budov mateřské a základní školy (eliminací netěsností oken a dveří objektů, změnou opláštění budov a rekonstrukcí topného systému základní školy), čímž bude zajištěna „tepelná pohoda žáků mateřské a základní školy
  • především 1. stupně ZŠ“ a v konečném efektu se očekává snížení nemocnosti žáků způsobené nezbytným přemísťováním v rámci tepelně nevyvážených prostor objektů mateřské a základní školy
  • zlepšením sociálních zařízení školy
    

   2. Oprávněné výdaje projektu
 • Oprávněné výdaje celkem: 13 255 418 Kč, tj. 465,086 €
 • Finanční zajištění oprávněných výdajů projektu:
  1. VLASTNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELE
   15 % celkových oprávněných výdajů: 1 988 313 Kč, tj. 69,763 €
    
  2. DOTACE Z FM EHP/NORSKO
   85 % celkových oprávněných výdajů: 11 267 105 Kč, tj. 395,323 €