krok ZPĚT na Úvod

 
Reference

 
ŽADATEL: Obec Polnička, Kraj Vysočina
Program: Regionální operační program NUTS II Jihovýchod
Priorita 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel Oblast podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
Termín podání žádosti o dotaci: Březen 2008

Název projektu: 
Zkvalitnění činnosti školských zařízení v Polničce

Činnosti OREGIO:

  • Zpracování žádosti o dotaci projektu

  • Zpracování FS (Feasibility Study) a e-CBA (Cost Benefit Analysis) - povinné přílohy projektu

  • Vedení výběrových řízení

  • Metodické vedení projektu v realizační fázi

  • Dotační management

   1. Popis projektu a jeho aktivit

Projekt „Zkvalitnění školských zařízení v Polničce“ přinese inovaci a zvyšování kvality ve všeobecném vzdělávání, a to jak v teoretické, tak i v praktické rovině. Jde o technické zhodnocení budovy školy i ostatních výukových ploch a modernizaci školních pomůcek. Projekt řeší v synergii s hlavními aktivitami také zkvalitnění mimoškolních a volnočasových aktivit dětí, jejichž nabídka bude dobrou prevencí sociálně patologických jevů.

Těchto cílů dosáhneme rekonstrukcí a vybavením 2 poloodborných učeben, dovybavením 6 kmenových tříd jednotlivých ročníků interaktivními pomůckami pro výuku, rekonstrukcí a vybavením 1 počítačové učebny, přestěhováním 1 cvičné kuchyňky do vhodnějších prostor a vybavením jednotlivými pracovišti, vznikem 1 nové funkční keramické dílny.

Součástí projektu je i modernizace morálně zastaralého vnitřního i venkovního vybavení MŠ a kvalitní vybavení školní družiny (pro 22 dětí) nábytkem a dalšími vzdělávacími pomůckami. Vybudováním venkovní učebny spolu s plochou sportovně naučného areálu budou mít děti v jarních a podzimních měsících možnost výuky „venku“ a také možnost odpočinout si při hře na venkovních plochách školního dvora mezi hodinami výuky. Rekonstrukcí travnatého hřiště zkvalitníme podmínky pro tělesnou výchovu ve školách i mimoškolních aktivit, které tak budou mít pozitivní vliv a podporovat zdravý vývoj člověka jak u dětí, tak u dospělých.  

   2. Termín realizace

1.8.2008 – 30.9.2009