krok ZPĚT na Úvod

 
Reference

 
ŽADATEL: Alžběta Rybičková, Město Solnice, Královéhradecký kraj
Program SROP: Opatření 4.2.2 Podpora místní infrastruktury cestovního ruchu, Grantové schéma na podporu modernizace a rozšíření ubytovacích kapacit v Královehradeckém kraji
Termín podání žádosti o dotaci: Leden 2007

Název projektu: 
Rozšíření ubytovací kapacity " U Kocoura" v Orlických horách 
(Přestavba stodoly na ubytovací objekt č.p.26 v Solnici)

Činnosti OREGIO:

  • Zpracování žádosti o dotaci projektu SROP 

  • Zpracování FS (Feasibility Study) - povinné přílohy projektu 

   1. Hlavní cíle projektu

Hlavním cílem akce "Rozšíření ubytovací kapacity " U Kocoura" v Orlických horách (Přestavba stodoly na ubytovací objekt č.p.26 v Solnici)" je rekonstrukce objektu staré nevyužívané stodoly, která je součástí dnes již funkční Restaurace "U Kocoura", poskytující také služby v oblasti ubytování.

Realizací projektu dojde ke zvýšení kapacity již funkčního ubytovacího zařízení, rozšíření nabídky služeb pro cestovní ruch v Solnici, atraktivní lokalitě předhůří Orlických hor, a vytvoření nových pracovních příležitostí v cestovním ruchu v okrese Rychnov nad Kněžnou. Záměrem akce je: 

Tento projekt zajistí rozšíření ubytovacích kapacit současného funkčního ubytovacího zařízení o 12 nových lůžek (6x dvoulůžkový pokoj), včetně vybudování adekvátního zázemí pro návštěvníky, rekreanty a turisty města Solnice a jeho okolí a dále certifikaci ubytovacího zařízení na kategorii Penzion-standard (***) o celkovém počtu 18 lůžek (9x dvoulůžkový pokoj). Realizace projektu předpokládá částečné vykrytí dlouhodobého převisu poptávky po ubytování vyššího standardu z řad zahraničních, převážně německých a polských, ale i tuzemských návštěvníků celé lokality Rychnovska a CHKO Orlické hory. 

   2. Schéma harmonogramu akce

 

 

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

Analýza potřeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracování stav. dokum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracování žádosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr a hodnocení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprac.stav.proj. dokum., SP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předpokládaný podpis smlouvy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příprava ZD k VŘ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr dodavatelů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukce + vnitř.vybavení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejímka stavby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrečné monitor.zprávy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poč. provozu, 2 pracovní místa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   3. Postup při zadávání veřejných zakázek

Všechna zadávací řízení týkající se akce budou provedena v souladu se zák. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dále podle Pravidel pro zadávání zakázek pro žadatele (kapitoly 12 Pokynů pro žadatele).
Jednotlivá zadávání budou konzultována s pobočkou CEP a budou se řídit principem ucelených funkčních celků, přičemž zák. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách umožňuje za podmínky splnění ucelenosti jednotlivé zakázky ji zadávat v případě kombinace služeb-dodávek-stavebních prací tyto samostatně.
V případě, že MMR jako řídící orgán SROP vydá pro dané opatření 4.2.2 podrobnější metodický pokyn k Pravidlům pro žadatele, bude se žadatelka řídit tímto dokumentem.
Při této akci žadatelka bude hradit více než 52% celkových uznatelných nákladů sama, pro tento případ se vztahuje pravidlo pokynů SROP-postup při zad.veř.zak. a dále § 2 odst. 3 písm. a), b) zákona o VZ a bude tak postupováno v souladu s ustanovením § 6 zákona o VZ - tj. dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
a) Zadávací řízení u zakázek do 100 000,- Kč bude realizován výzvou k předložení 1 nabídky vybranému zájemci, porovnání ceny s okolím a v případě souladu ceny s okolím zadáním vybranému dodavateli.
b) Zadávací řízení nad 100 000 do 500 000 Kč jak u služeb, tak i dodávek a stavebních prací bude realizováno výzvou 3 zájemcům, porovnání ceny s okolím a v případě souladu ceny s okolím zadáním vybranému dodavateli s nejlepší nabídkou.
c) Zadávací řízení nad 500 000 a výše bude realizováno výzvou několika zájemcům, předáním kompletní zadávací dokumentace (se specifikací kvalifikace a dále specifikací technickou, obchodní a ekonomickou, a ostatními podmínkami a požadavky zadavatele) a výkazu výměr s termínem zpracování v zákonných lhůtách. Zadavatel předpokládá příjem min. 3 nabídek, provede výběr dodavatele, zpracuje písemnou zprávu zadavatele a vypracuje smlouvu s dodavatelem.