krok ZPĚT na Úvod

 
Reference

 
ŽADATEL: Staba - Servis Antikor spol. s r.o., Moravskoslezský kraj
Program SROP: Opatření 4.2.2 Podpora místní infrastruktury cestovního ruchu, Grantové schéma Moravskoslezského kraje: Program na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu pro malé a střední podnikatele na rok 2004-2006 
Termín podání žádosti o dotaci: Září 2006

Název projektu: 
ADAPTACE HOTELOVÉHO DOMU ROTCHILD PALACE 
V OSTRAVĚ - VÍTKOVICÍCH

Činnosti OREGIO:

  • Zpracování žádosti o dotaci projektu SROP, příprava analýzy projektu

  • Zpracování FS (Feasibility Study) - povinné přílohy projektu 

Pozn.: Žadatel se po oznámení o přidělení dotace KÚ Moravskoslezského kraje rozhodl projekt nerealizovat a dotaci odmítl.

   1. Hlavní cíle projektu

Hlavním cílem projektu je adaptace nevyužívaných historických budov hotelového centra v lokalitě městského obvodu Ostrava - Vítkovice, která je unikátní rozsahem kulturních a technických památek v rámci celé České republiky. Realizací projektu dojde k rekonstrukci dvou unikátních kulturních památek, k vytvoření 59 stálých lůžek, ke vzniku 44 nových pracovních míst, k umožnění uskutečnění praxe měsíčně 40 studentů hotelové školy, k rozvoji cestovního ruchu v Ostravě a celém okolním regionu a ke zvýšení prestiže města, okresu Ostrava-město (státem vyhlášeného jako strukturálně postižený) i Moravskoslezského kraje.

Dalším cílem projektu je tedy rozšířit a zkvalitnit infrastrukturu pro cestovní ruch formou adaptace ubytovacích a stravovacích kapacit a kongresového centra a vytvoření standardu poskytovaných služeb kategorie Luxury (*****) včetně zavedení nových produktů cestovního ruchu Ostrava - Vítkovice. Specifickým cílem je také podpora zvýšení zaměstnanosti v regionu.

Podstatou projektu je rekonstrukce 2 unikátních historických budov (kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR vymezených Ministerstvem kultury) a vybudování hotelového komplexu, který bude celoročně nabízet ubytování, stravování, občerstvení, kongresovou turistiku, a další služby v oblasti cestovního ruchu. V následné II. etapě, která z důvodu vysokého finančního zatížení žadatele není součástí tohoto projektu, budou zrekonstruovány další části budov, které budou sloužit pro relaxaci i aktivní odpočinek zákazníků hotelu (relaxační centrum).

Objekt je řešen jako třípodlažní, první a druhé nadzemní podlaží bude sloužit k ubytování hostů. 

   2. Harmonogram akce

Harmonogram akce byl zpracován tak, aby na sebe jednotlivé aktivity logicky i časově navazovaly. Datum předložení Žádosti o proplacení výdajů akce je stanoveno v souladu s podmínkami v Pokynech.

01.06. 2006 - 31.08. 2006 Analýza potřeb 
01.07. 2006 - 20.09. 2006 Zpracování stavební projektové dokumentace k podání žádosti 
01.08. 2006 - 26.09. 2006 Zpracování žádosti o dotaci a její odevzdání
01.10. 2006 - 31.03. 2007 Výběr a hodnocení akcí
01.08. 2006 - 31.03. 2007 Zpracování stavební projektové dokumentace, zajištění stavebního povolení
01.04. 2007 - 30.06. 2007 Předpokládaný podpis smlouvy
01.02. 2007 - 31.03. 2007 Příprava zadávací dokumentace k výběrovému řízení 
01.04. 2007 - 30.05. 2007 Výběr dodavatelů
01.06. 2007 - 31.03. 2008 Adaptace hotelového domu, instalace technologie a vybavení interiéru
31.03. 2008 Přejímka stavby 
01.04. 2008 - 30.04. 2008 Zpracování závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu 
01.05. 2008 - 31.10. 2008 Následné finanční vypořádání dotace
01.04. 2008 - 31.03. 2009 Vytvoření 44 pracovních míst 
 

 

   3. Rozpočet akce

Realizace investice představuje celkové náklady akce ve výši 100 783 845 Kč, z toho celkové uznatelné náklady jsou ve výši 84 692 307 Kč, dotace ve výši 29 500 mil. Kč.