krok ZPĚT na Úvod

 
Reference

 
ŽADATEL
: Tábornický oddíl mládeže BVÚ - 
Centrum pro volný čas a pomoc mládeži, Moravskoslezský kraj
Program SROP: Grantové schéma Moravskoslezského kraje
Priorita 3: Rozvoj lidských zdrojů v regionech
Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech
Termín podání žádosti o dotaci: Leden 2006

Název projektu: 
Rozvoj vzdělávacího a tréninkového centra pro osoby s pohybovým handicapem a osoby ohrožené sociální exkluzí

Činnosti OREGIO:

 • Zpracování žádosti o dotaci projektu SROP 

 • Zpracování FS (Feasibility Study) - povinné přílohy projektu 

 • Metodické vedení projektu v realizační fázi 

 • Dotační management 

   1. Hlavní cíle projektu

Hlavním cílem akce je příprava a realizace jednotlivých vzdělávacích, tréninkových a speciálních programů pro osoby s pohybovým handicapem a osoby ohrožené sociální exkluzí (nezaměstnaní - absolventi škol, ženy po mateřské dovolené, občané starší 50 let). Akce bude podporovat snížení sociální izolace skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vylučováním a zajišťovat zaměstnatelnost těchto skupin obyvatel formou rozvoje jejich vzdělanosti, motivace k návratu do smysluplného života a opětovného zařazení do pracovního procesu. Dalším cílem akce je i eliminace sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, zlepšení dovedností a kvalitnější využití jejich volného času, podněcování jejich dalšího sebevzdělávání a následně zajištění snadnějšího začlenění do pracovního procesu po skončení studií. Spoluprací s jednotlivými partnery projektu bude zajištěna odborná a kvalitní příprava i realizace plánovaných motivačních kurzů, rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů v oblasti informačních a komunikačních technologií, besed a přednášek pro handicapované občany, nezaměstnané, absolventy škol, občany postižené sociální exkluzí a rovněž pro děti a mládež. Výsledky akce tak budou mít pozitivní dopad na rozvoj v oblasti služeb celoživotního vzdělávání, zvýšení zaměstnanosti (vznik 2 trvalých pracovních míst) a zlepšení zaměstnatelnosti rizikových skupin obyvatel celého okresu Ostrava-město, který byl vymezen státem jako strukturálně postižený.

   2. Specifické cíle projektu

Zajištění realizace vzdělávacích a motivačních programů :

 • 2 kurzů (48 osob) obsluhy PC pro osoby ohrožené sociální exkluzí 
 • 1 projektu zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce (10 stážistů - absolventů) 
 • 6 motivačních kurzů pro práci v mikrokolektivech (72 osob) 
 • 5 školení pracovníků vedoucích mikrokolektivy (75 osob)
 • 30 motivačních kurzů (720 osob) používání IT a Internetu 
 • 2 školení městských strážníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů ve společnosti 

 

   3. Návaznost projektu 

Předkládaná akce navazuje na projekt žadatele TOM BVÚ "Vybudování vzdělávacího a tréninkového centra pro osoby s pohybovým handicapem a osoby ohrožené sociální exkluzí", který získal dotaci v rámci 4. kola výzvy SROP pro individuální projekty.

 

   4. Cílové skupiny
 • lidé s pohybovým handicapem 20 %
 • "nezaměstnatelní" absolventi 25 %
 • lidé postižení sociální exkluzí (nezaměstnaní, ženy po mateřské dovolené, osoby starší 50 let, osoby se zákl. vzděláním) 40 %
 • děti a mládež (prevence sociálně patologických jevů) 15 %

 

   5. Seznam jednotlivých aktivit projektu

01.02. 2005 - 30.10. 2005 Analýza potřeb 
01.09. 2005 - 15.01. 2006 Zpracování žádosti o dotaci a její odevzdání
16.01. 2006 - 28.02. 2006 Výběr a hodnocení akcí 
01.03. 2006 - 31.03. 2006 Předpokládaný podpis smlouvy 
01.02. 2006 - 31.03. 2006 Výběr dodavatelů služeb
01.04. 2006 - 31.03. 2007 Příprava a realizace vzdělávacích programů
01.04. 2006 Vytvoření 2 trvalých pracovních míst
01.04. 2007 - 30.04. 2007 Zpracování výsledné monitorovací zprávy 
01.05. 2007 - 31.07. 2007 Následné finanční vypořádání dotace