krok ZPĚT na Úvod

 
Reference

 
ŽADATEL: Tradice Slovácka, o.p.s., Jihomoravský kraj
Program SROP: Grantové schéma Zlínského kraje
Priorita 3: Rozvoj lidských zdrojů v regionech
Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech
Termín podání žádosti o dotaci: Srpen 2006

Název projektu: 
Rozvoj Přízámčí - Střediska školy lidové tvořivosti a řemesel v Uherském Ostrohu

Činnosti OREGIO:

  • Zpracování žádosti o dotaci projektu SROP 

  • Metodické vedení projektu v realizační fázi 

  • Dotační management 

 

   1. Hlavní cíle projektu

Záměrem akce "Rozvoj Přízámčí - Střediska školy lidové tvořivosti a řemesel v Uherském Ostrohu" je zlepšení přístupu sociálně vyloučených osob k celoživotnímu vzdělávání a návrat těchto skupin do společnosti a k pracovnímu uplatnění. V rámci realizace akce bude pro klienty okresu Uherské Hradiště a mikroregionu Ostrožsko zajištěna příprava a realizace 7 typů kurzů tradičních technik, 2 typů vzdělávacích kurzů práce na PC a 4 různých programů prevence. Cílovými skupinami těchto aktivit budou osoby se zdravotním postižením (držitelé průkazek TP, ZTP nebo ZTP/P), dlouhodobě nezaměstnaní (déle než 12 měsíců - ženy po mateřské dovolené s handicapem "mnohaletého vytržení z prac. procesu", počítačově negramotní občané starší generace), absolventi škol a mladiství bez praxe, občané bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací (především osoby se zákl. vzděláním nebo nedokončeným zákl. vzděláním), děti a mládež (15-25 let) ohrožené sociální delikvencí. Náplň jednotlivých kurzů bude jejich účastníky motivovat k neuzavření se do sebe a stimulovat je k návratu do smysluplného života. Speciální kurzy tradičních technik a vzdělávací kurzy obsluhy PC pro cílové skupiny osob se zdravotním postižením, dlouhodobě nezaměstnané, absolventy škol a občany bez kvalifikace umožní všem těmto klientům střediska získat potřebné znalosti a dovednosti pro jejich zařazení nebo opětovné zařazení do společnosti a do pracovního procesu, čímž docílíme snížení nezaměstnanosti těchto rizikových skupin. Prostřednictvím programů zaměřených na bezpečnost dětí a prevenci sociálně patolog. jevů mládeže ve věku 15-25 let zajistíme vhodnou náplň jejich volného času, a tím přispějeme k eliminaci některých negativních vlivů ve společnosti a ke snížení drobné kriminality mládeže. Výsledky akce tak budou mít příznivý vliv na vyvážený rozvoj mikroregionu Ostrožsko a okresu Uherské Hradiště.

   2. Finanční alokace a výstupy projektu

Projekt bude realizován 21 měsíců, od 1.8.2006 do 30.4.2008, v tomto období bude uskutečněno 53 kurzů pro 848 osob.
Rozpočet je ve výši 2 503 358 Kč, dotace byla schválena jako 100%. Projekt je svým charakterem považován za neinvestiční (tzv. "měkký projekt").

 

   3. Návaznost projektu

Předkládaná akce navazuje na projekt žadatele Města Uherský Ostroh "Přízámčí - Středisko školy lidové tvořivosti a řemesel", který získal dotaci v rámci opatření 3.1 2. kola výzvy SROP pro individuální projekty. V rámci tohoto projektu bude zrekonstruována část historické budovy Přízámčí a vytvořeno Přízámčí - Středisko školy lidové tvořivosti a řemesel, ve kterém bude zajišťována výroba lidových krojů a jeho doplňků a vytvořeny prostory vzdělávacího střediska. Cílem aktivit Střediska Přízámčí je podpora zaměstnanosti v okrese Uherské Hradiště, konkrétně vznikem 10,5 prac. míst určených převážně pro osoby handicapované. Středisko bude koncipováno jako "veřejnosti otevřené a žijící" (konání exkurzí a vzdělávacích aktivit). Realizace projektu bude ukončena v červnu 2006, činnost střediska bude zahájena 1.7. 2006. 
Předkládaná akce je součástí širšího plánu vzdělávání pro znevýhodněné skupiny obyvatel, mládež a děti společnosti Tradice Slovácka. Žadatel sám zajišťuje 2 provozovny výroby krojů, které se aktivitami vzájemně doplňují. V nově vybudovaných prostorách Střediska školy lidové tvořivosti a řemesel v Blatničce (předchůdce projektu Střediska Přízámčí v Uherském Ostrohu, který získal dotaci v rámci 1. kola SROP opatření 3.1 JMK - středisko bylo zprovozněno k 1.1.2006), plánuje o.p.s. realizaci vzdělávacích kurzů pro znevýhodněné skupiny (tématické výstavy, motivační programy a kurzy práce na PC) a děti a mládež (programy prevence a ekologie). Tyto aktivity jsou součástí akce " Rozvoj Střediska školy lidové tvořivosti a řemesel v obci Blatnička" schválené v rámci GS opatření 3.2. JMK. Vzájemně provázány jsou tak 4 projekty SROP, dva investiční a na ně navazující dva neinvestiční. Projekty jsou však samostatně zaměřeny na jednotlivá střediska a lokalitu kraje, kde jsou fyzicky umístěna. 

 

   4. Seznam jednotlivých aktivit projektu

01.03. 2004 - 31.06. 2006    Analýza potřeb 
01.02. 2006 - 31.07. 2006    Zpracování žádosti o dotaci a její odevzdání
26.08. 2006 - 31.12. 2006    Výběr a hodnocení akcí , předpokládaný podpis smlouvy 
01.08. 2006 - 31.12. 2006    Příprava a realizace vzděl. programů I. etapa
01.01. 2007 - 31.01. 2007    Zpracování závěrečné zprávy I. etapy
01.02. 2007 - 30.06. 2007    Finanční vypořádání dotace I. etapy
01.01. 2007 - 31.05. 2007    Příprava a realizace vzděl. programů II. etapa
01.06. 2007 - 30.06. 2007    Zpracování závěrečné zprávy II. etapy
01.06. 2007 - 30.11. 2007    Finanční vypořádání dotace II. etapy
01.06. 2007 - 30.11. 2007    Příprava a realizace vzděl. programů III. etapa
01.12. 2007 - 31.12. 2007    Zpracování závěrečné zprávy III. etapy
01.01. 2008 - 31.05. 2008    Finanční vypořádání dotace III. etapy
01.12. 2007 - 30.04. 2008    Příprava a realizace vzděl. programů IV. etapa
01.05. 2008 - 31.05. 2008    Zpracování závěrečné zprávy IV etapy
01.06. 2008 - 30.10. 2008    Finanční vypořádání dotace IV. etapy