krok ZPĚT na Úvod

 
Reference

 
ŽADATEL: Tradice Slovácka, o.p.s., Jihomoravský kraj
Program SROP: Grantové schéma Jihomoravského kraje
Priorita 3: Rozvoj lidských zdrojů v regionech
Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v Jihomoravském kraji
Termín podání žádosti o dotaci: Březen 2006

Název projektu: 
Rozvoj Střediska školy lidové tvořivosti a řemesel v Blatničce

Činnosti OREGIO:

 • Zpracování žádosti o dotaci projektu SROP 

 • Metodické vedení projektu v realizační fázi 

 • Dotační management 

   1. Hlavní cíle projektu

Hlavním cílem předkládané akce je zlepšení životních podmínek vyloučených a znevýhodněných skupin obyvatel okresu Hodonín, dále zabránění nárůstu počtu sociálně vyloučených osob, zvýšení jejich participace na celoživotním učení včetně integrace těchto sociálně vyloučené skupiny do komunity a k pracovnímu uplatnění. Tohoto cíle bude dosaženo přípravou a realizací 2 typů vzdělávacích kurzů, 10 typů motivačních programů, 4 různých programů prevence a 12 tématických výstav. Dalším cílem akce je i zlepšení bezpečnosti dětí, eliminace sociálně patologických jevů u mládeže, prohloubení dovedností a kvalitnější využití jejich volného času, podněcování jejich dalšího sebevzdělávání a následně zajištění snadnějšího začlenění do pracovního procesu po skončení studií. Spoluprací s jednotlivými partnery akce a odbornými lektory bude zajištěna odborná a kvalitní příprava i realizace plánovaných motivačních programů, vzdělávacích kurzů v oblasti práce na PC a programů prevence. Jednotlivé plánované aktivity pomohou jejich účastníkům vrátit pocit důvěry v "sama sebe" a ve vlastní schopnosti, získat nové dovednosti v oblasti práce na PC, a tím získat nové lepší postavení na trhu práce a ve společnosti. Výsledky akce tak budou mít pozitivní dopad na rozvoj v oblasti služeb celoživotního vzdělávání, zvýšení zaměstnanosti (vznik 3 nových trvalých pracovních míst) a zlepšení zaměstnatelnosti rizikových skupin obyvatel celého okresu Hodonín, který byl vymezen státem jako hospodářsky slabý s vysokou mírou nezaměstnanosti.

   2. Specifické cíle projektu

Příprava a realizace vzdělávacích aktivit :

 • 2 typy vzdělávacích kurzů práce na PC (cílová skupina 1,2,3,4, - celkem 16 kurzů)
 • 10 typů motivačních programů (cíl. skup. 1 - celkem 15 kurzů) 
 • 4 typy programů prevence a bezpečnosti (cíl. skup. 5 - celkem 16kurzů)
 • 12 tématických výstav (všechny cílové skupiny)

V období od 1.7. 2006 do 31.5. 2008 bude zrealizováno 47 kurzů pro 945 osob.

 

   3. Návaznost projektu

Předkládaná akce navazuje na projekt žadatele Obce Blatničky "Středisko školy lidové tvořivosti a řemesel", který získal dotaci v rámci 1. kola výzvy SROP JM kraje pro individuální projekty.

 

   4. Cílovými skupinami projektu jsou
 1. osoby se zdravotním postižením (lidé s fyzickým, smyslovým, mentálním, psychickým nebo kombinovaným handicapem 
 2. dlouhodobě nezaměstnaní (déle než 12 měs. - především ženy po MD s handicapem "mnohaletého vytržení z prac. procesu", počítačově negramotní občané starší generace, občané, kteří ztratili práci a v důsledku obtížnosti dostupnosti zaměstnání, vyšší náročnosti na zaměstnání v některých profesích, nemožnosti sladění profesního a rodin. života, rezignovali na změnu zaměstnání a se svými rodinami se dostávají do skupiny sociálně slabých, snadněji ohrožených a náchylných k delikvenci, drogovým závislostem či vyloučení ze společnosti) 
 3. absolventi škol a mladiství bez praxe 
 4. občané bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací ( lidé se zákl. vzděláním nebo nedokončeným zákl. vzděláním 
 5. děti a mládež ohrožené sociální exkluzí 

 

   5. Seznam jednotlivých aktivit projektu

01.11. 2005 - 31.03. 2006 Analýza potřeb 
01.02. 2006 - 31.03. 2006 Zpracování žádosti o dotaci a její odevzdání
01.04. 2006 - 31.07. 2006 Výběr a hodnocení akcí 
01.08. 2006 - 30.09. 2006 Předpokládaný podpis smlouvy 
01.07. 2006 - 31.12. 2006 Příprava a realizace vzděl. programů I. etapa
01.01. 2007 - 14.01. 2007 Zpracování závěrečné zprávy I. etapy
01.02. 2007 - 30.06. 2007 Finanční vypořádání dotace I. etapy
01.01. 2007 - 30.06. 2007 Příprava a realizace vzděl. programů II. etapa
01.07. 2007 - 14.07. 2007 Zpracování závěrečné zprávy II. etapy
01.08. 2007 - 31.12. 2007 Finanční vypořádání dotace II. etapy
01.07. 2007 - 31.12. 2007 Příprava a realizace vzděl. programů III. etapa
01.01. 2008 - 31.01. 2008 Zpracování závěrečné zprávy III. etapy
01.02. 2008 - 14.06. 2008 Finanční vypořádání dotace III. etapy
01.01. 2008 - 31.05. 2008 Příprava a realizace vzděl. programů IV. etapa
01.06. 2008 - 30.06. 2008 Zpracování závěrečné zprávy IV etapy
01.07. 2008 - 30.11. 2008 Finanční vypořádání dotace IV. etapy