krok ZPĚT na Úvod

 
Reference

 
ŽADATEL: Město Uherský Ostroh, Zlínský kraj
Program SROP: Opatření 3.1. 
Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech
Termín podání žádosti o dotaci: Říjen 2004

Název projektu: 
Přízámčí- Středisko školy lidové tvořivosti a řemesel

Činnosti OREGIO:

 • Zpracování žádosti o dotaci projektu SROP

 • Zpracování FS (Feasibility Study) - povinné přílohy projektu

 • Zpracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení dle zák. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách

 • Vedení výběrového řízení dle zák. č.40/2004 Sb. o veřejných zakázkách

 • Metodické vedení projektu v realizační fázi

 • Dotační management 

   1. Hlavní cíle projektu

Hlavním cílem projektu je záchrana, udržení a rozvoj lidských zdrojů a celoživotního učení v oblasti lidových krojů a tradičních řemesel Moravského Slovácka. Rekonstrukcí kulturní památky části zámku v Uherském Ostrohu vytvoříme dílny pro šití krojů celého Moravského Slovácka a jejich doplňků (obuv, řemeny, klobouky a další) a školicí středisko pro výuku tradičních lidových technik a jejich propagaci. Projekt je 2. etapou záchrany tradic krojů a logicky navazuje na již schválený projekt SROP obce Blatnička, který se zabývá zejména praním a obnovou krojů a propagací tradic muzejní a výstavní formou. Vzdělávací středisko bude připravovat vlastní specialisty pro tyto aktivity, ale také realizovat kurzy jednotlivých tradičních technik pro širokou veřejnost, stejně tak i zajišťovat základní informace o tradicích výukovou a předváděcí formou a exkurzemi pro návštěvníky střediska a blízkého zámku. Atraktivita střediska bude podpořena tvorbou a prodejem krojů a vlastních upomínkových a dárkových předmětů vyrobených tradičními technikami. 
Vznik a provoz školy lidových tradic a řemesel zajistí vytvoření nových trvalých pracovních míst s předpokladem uplatnění pro občany nezaměstnané a tělesně postižené. Podporou spolkového života v regionu bude potlačen i výskyt sociálně patologických jevů u mládeže a dětí. Výsledky projektu tak budou mít příznivý vliv na vyvážený rozvoj celé lokality Moravského Slovácka.

   2. Specifické cíle projektu

Realizací projektu školy lidové tvořivosti a řemesel v Uherském Ostrohu dojde k obnově a rekonstrukci chátrající historické budovy přízámčí (kulturní památky), při které bude kladen důraz na zachování jejího původního historického vzhledu. V rekonstruovaném objektu s bezbariérovým přístupem vznikne vzorová prodejna včetně příjmu zakázek, vzdělávací centrum, dílna na výrobu obuvi a řemenů, přípravna výroby, výrobní - šicí dílna, zázemí pro vedení a řízení střediska a sociální zázemí pro zaměstnance. Realizací jednotlivých aktivit školy lidové tvořivosti a řemesel zajistíme vznik 10,5 nových trvale udržitelných pracovních míst, z čehož minimálně 2 pracovní místa budou určena pro handicapované občany. 
Napojením střediska školy lidové tvořivosti a řemesel na v současné době vznikající středisko v Blatničce zajistíme komplexní služby v oblasti tvorby a obnovy lidového kroje a jeho poradenství. Podporou a propagací těchto služeb přispějeme k trvale udržitelnému rozvoji venkovského prostředí. Uvedením školy do provozu a realizací jednotlivých výukových programů a kurzů, ale i exkurzí a besed přispějeme nemalou měrou i k péči o kulturní dědictví a k nenásilné propagaci historie a místních tradic lidové tvořivosti, čímž bude podpořen kladný vztah obyvatelstva ke kulturnímu dědictví našich předků. Podporou aktivit místních spolků dojde i k prevenci sociálně patologických jevů, zejména u mladých lidí. Spoluprací jednotlivých spolků a sdružení Moravského Slovácka dojde k semknutí místního obyvatelstva a k vytváření, v současné uspěchané době, tolik absentujících dobrých mezilidských vztahů a k podpoře pocitu místní a národní sounáležitosti. V důsledku vzniku střediska školy lidové tvořivosti a řemesel dojde ke zvýšení návštěvníků města i regionu, a tím k podpoře ostatních drobných podnikatelských aktivit, což přispěje i k rozkvětu regionu.
 

 

   3. Předpoklady a rizika realizace projektu
 • Zájem starších občanů předávat know - how v oblasti výroby a tvorby krojů
 • Zájem veškerých skupin, používajících kroje o komplexnost dodávky krojů
 • Zájem obyvatel, dětí a mládeže o výuku tradičních technik
 • Zájem o výuku speciálních technik a kurzů tradičních řemesel v rámci ČR
 • Výběr vhodného dodavatele a provedení stavby v požadované kvalitě a rozsahu
 • Detailní průzkum poptávky v oblasti šití krojů 
 • Naplnění výrobní kapacity střediska a zajištění odbytu 
 • Zajištění kvalitních školitelů - specialistů tradičních technik
 • Výběr zodpovědného manažera se schopností zajistit chod a prosperitu střediska
 • Provázanost vznikajícího střediska v Blatničce se střediskem v Uherském Ostrohu a jejich vzájemná spolupráce
 • Zajištění dobré informovanosti a propagace střediska v rámci regionu Moravského Slovácka
 • Zajištění vlastních finančních prostředků 

 

   4. Seznam jednotlivých aktivit projektu

01.11. 2003 - 30.06. 2004 Vytvoření analýzy potřeb
01.07. 2004 - 31.10. 2004 Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení
01.10. 2004 - 30.11. 2004 Zpracování žádosti o dotaci a její odevzdání
01.12. 2004 - 28.02. 2005 Výběr a hodnocení projektů
01.02. 2005 - 31.03. 2005 Předpokládaný podpis smlouvy 
01.03. 2005 - 31.05. 2005 Příprava zadávací dokumentace k výběrovému řízení
01.06. 2005 - 31.08. 2005 Výběr dodavatele
01.09. 2005 - 31.08. 2006 Rekonstrukce objektu Přízámčí (vybudování příjmu zakázek + vzorové prodejny, prostor  šicí dílny, vzdělávacího centra, dílny pro šití bot + výroby řemenů a opasků, celkového zázemí)
01.01. 2006 - 31.08. 2006 Vybavení jednotlivých prostor technologií
01.09. 2005 - 31.08. 2006 Úprava okolních ploch budovy přízámčí
31.08. 2006 Přejímka stavby
01.09. 2006 Vytvoření 10,5 trvalých pracovních míst
01.09. 2006 - 30.09. 2006 Zpracování výsledných monitorovacích zpráv 
01.10. 2006 - 31.12. 2006 Následné finanční vypořádání dotace

 

   5. Závěrečné hodnocení studie proveditelnosti projektu

Projekt není ojedinělým dílem, je pokračováním již schváleného projektu SROP obce Blatnička, která je členem mikroregionu Ostrožsko, a který řeší prádelnu, šití jednoduchých krojů a také muzeum krojů Ostrožska.
Realizace investice představuje celkové uznatelné náklady projektu ve výši 9 972 000 Kč ,- včetně DPH. V případě přiznané dotace z programu SROP využije město k úhradě investice vlastní a úvěrové prostředky.