krok ZPĚT na Úvod

 
MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z FONDŮ EU
pro ČR v letech 2004-2006 (struktura podporovaných oblastí)

 

Národní rozvojový plán
Základní dokument pro získání finančních prostředků ze Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

Operační program Průmysl a podnikání OPPP
Zaměřen na podporu malého a středního podnikání, rozvoj konkurenceschopnosti.
Program bude realizován v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu.
Informace www.mpo.cz 

Operační program Infrastruktura OPI
Zaměřen na podporu dopravní infrastruktury a zkvalitnění životního prostředí.
Program bude realizován v gesci Ministerstva životního prostředí a Ministerstva dopravy a spojů.
Informace www.env.cz 

Operační program Rozvoj lidských zdrojů OPRLZ
Zaměřen na podporu vzdělávacích institucí a poskytovatelů sociálních služeb.
Program bude realizován v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy.
Informace www.mpsv.cz 

Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství OPZ
Zaměřen na podporu zemědělských subjektů a rozvoj venkova.
Program bude realizován v gesci Ministerstva zemědělství
Informace www.mze.cz 

Společný regionální operační program SROP
Zaměřen na rozvoj jednotlivých regionů, dosažení jejich trvalého hospodářského růstu,
zkvalitnění života obyvatel.
Program bude realizován v gesci Ministerstva pro místní rozvoj.
Informace www.mmr.cz 

Phare 2003 
Předstrukturální program, který bude možno využít jednorázově ještě počátkem roku 2004.
Program je realizován v gesci Ministerstva pro místní rozvoj.
Informace www.mmr.cz 

Iniciativa společenství Interreg
Zaměřena na podporu překonání nevýhod plynoucích z příhraniční pozice dané oblasti.
V gesci Ministerstva pro místní rozvoj. 
Informace www.mmr.cz 

Iniciativa společenství Equal
Zaměřena na podporu prosazování nástrojů řešení stávajících problematických 
oblastí souvisejících s diskriminací a nerovnostmi v oblasti trhu práce.
V gesci Ministerstva práce a sociálních věcí.
Informace na www.mpsv.cz 

Fond soudržnosti
Zaměřen na podporu velkých investičních projektů (min. výše grantu 10 mil.EUR) v oblasti životního
prostředí a dopravy.Navazuje na předstrukturální fond ISPA, není zaměřen na regionální politiku.
V gesci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva dopravy a spojů a Ministerstva životního prostředí.
Informace na www.mmr.cz