krok ZPĚT na Úvod

 
SWOT analýza

K ČEMU SLOUŽÍ?
je standardní metodou systematické analýzy, výchozí pro zpracování strategie rozvoje

CO POPISUJE?

  • Popisuje současný stav problémů v souvislostech
  • Zahrnuje projevující se důsledky minulosti 
  • Odhaduje a specifikuje faktory budoucího vývoje

JAK SE ZPRACOVÁVÁ A CO OBSAHUJE?
Jednotlivé aktivity se zaznamenávají do matice SWOT s ohledem na vnitřní 
či vnější podmínky v následujícím označení:

kladné faktory

záporné faktory

S
strengths
silné stránky

W
weakness
slabé stránky

O
opportunities
příležitosti

T
threats
hrozby

 
CO JE VÝSLEDKEM SWOT?

zhodnocení silných stránek obce (mikroregionu) a jejich posílení
identifikace slabých stránek obce (mikroregionu) a jejich odstranění
vytipování a využití budoucích příležitostí obce (mikroregionu)
odhalení budoucích rizik obce ( mikroregionu) a jejich eliminace