krok ZPĚT na Úvod
 
ÚVOD DO PROBLEMATIKY FONDŮ EU……..

ČR má po vstupu do Evropské unie možnost získat finanční prostředky ze strukturálních fondů v rámci Cíle 1, který je zaměřen na pomoc regionům zaostávajícím ve vývoji za ostatními regiony (posuzováno podle průměru HDP na obyvatele v paritě kupní síly na úrovni NUTS II vůči průměru EU).
Do této kategorie spadají všechny NUTS II v České republice vyjma Prahy. Ta je  způsobilá pro získání prostředků v rámci Cíle 2 (pomoc územím, jež mají problémy s hospodářskou a sociální konverzí- územně vymezeno pro NUTS III, popř. menší) a Cíle 3 (rozvoj lidských zdrojů, podpora adaptace a modernizace politik a systémů vzdělávání, odborné přípravy, podpora nezaměstnanosti- pokrývající plošně celé území EU).

Základním dokumentem pro poskytování podpory v rámci Cíle 1 strukturální politiky EU je pro období 2007-2013  Národní rozvojový plán (NRP).
V České republice bylo rozhodnuto o zpracování regionálních operačních programů (ROP) v jednotlivých NUTS II, tématických operačních programů (dle odvětví a oblastí zájmu v podnikání, vzdělávání, výzkumu a vývoje, dopravy, životního prostředí, lidských zdrojů, venkova a zemědělství a zpracování programů přeshraniční spolupráce.

K tomu, aby bylo možné čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů, je však nutné ze strany ČR splnit 3 základní kritéria.
Prvním je příprava strategických dokumentů, které vymezují cíle a priority pomoci.
Druhým je vytvoření a akreditace orgánů, které budou odpovědny za vypisování grantových schémat, přijímání a vyhodnocování projektů a kontrolu čerpání finančních prostředků.
Třetím kritériem jsou projekty jejichž příprava je závislá na budoucích žadatelích, tedy krajích, městech a obcích, neziskových organizacích, zemědělcích, ale i podnikatelích.

Tato tři kritéria už nejsou pro naši zemi úplnou novinkou, mnoho žadatelů si tento princip již mohlo vyzkoušet na projektech předstupních programů nebo na projektech období let 2004-2006. Cílem obou typů programů bylo a je právě osvojení si metodiky využívání zdrojů fondů Evropské unie. 
Předvstupní pomoc byla a je soustředěna do tří hlavních programů.
Programů Phare, kde již existují značné zkušenosti, programu ISPA, který podporuje budování infrastruktury a projekty ochrany a zlepšování životního prostředí a programu SAPARD, jehož pomoc směřuje do oblasti zemědělství a venkova. 
Vstupem ČR do EU skončily programy předvstupní pomoci a byly otevřeny programy strukturálních fondů EU, programy určené členským státům EU. 

Naše společnost svými aktivitami pomáhá přispět ke zlepšení informovanosti v tomto směru, ke snazší orientaci v problematice dotačních politik ČR a základní znalosti systému fondů EU, jejich mechanismů. Jak na fondy EU ?Pomůžeme Vám již ve fázi přípravy a výběru, přes fázi realizace, až po fázi kontrolní.

Snaha ucházet se o jakékoli dotace není povinná. Pokud nevyčerpáme finanční prostředky pro další léta, které jsou nám nabízeny na konkrétní aktivity, bude to dáno naší neznalostí, nechutí nebo i obavami z velké administrativy.
Bude tedy záležet na potenciálních příjemcích, zda dokáží svůj region touto formou pozvednout na vyšší úroveň.

Štěstí přeje připraveným……………..