krok ZPĚT na Úvod

 
Postupné kroky k založení mikroregionu (svazku obcí)

 • Svazek musí být založen ZAKLADATELSKOU SMLOUVOU (co nejjednodušší) a STANOVAMI (podrobné) v souladu se zákonem o obcích č.128/2000
 • Založení svazku musí schválit samostatně jednání všech zastupitelstev zúčastněných obcí, souběžně s tím (nebo později) musí být projednány stanovy a zakladatelská smlouva, taktéž odsouhlaseny zastupiteli jednotlivých obcí
 • Většinou vkládá každá obec nějaký vstupní kapitál do svazku xx Kč/ obyvatele, výše poplatku podle počtu obyvatel, neboť se sdružují za nějakým záměrem, a to bude vyžadovat nějaké finanční prostředky, stejně jako náklady na finanční audit
 • Obec nad 3000 obyvatel má statut města (může se sdružovat s ostatními obcemi)
 • Registrace se provádí na příslušném KÚ, pokud jsou všechny náležitosti splněny, je provedena evidence svazku (lépe předem konzultovat a vyvarovat se dalších doplňování a schvalování jednotlivých zastupitelstev- časová prodleva)
 • Svazek nabývá právní způsobilost zápisem do registru
 • Majetek obce zůstává majetkem obce i nadále, práva majetku obcí nelze převést na svazek
 • Orgány svazku mohou nakládat s majetkem jednotlivých obcí v souladu se stanovami
 • Hospodaření svazku se řídí zákonem č. 250/2000 + stanovami svazku, je nutné vedení účetnictví+ pravidelný roční audit (§53 Přezkoumání hospodaření svazku příslušným KÚ nebo auditorem (pro městské části je auditorem magistrát) za uplynulý kalendářní rok do 30.6. následujícího roku+realizuje případná opatření k nápravě (hrozí pokuta 100 tis.Kč), audit hradí svazek,
 • Na svazek se vztahuje zákon č.199/94 o veřejných zakázkách
 • Veškeré změny ve stanovách musí být registrovány na příslušném KÚ
 • Svazek je zrušen rozhodnutím zastupitelstva, které svazek vytvořily
 • Svazek zaniká výmazem z registru

Ve stanovách musí být vymezeno, jak může orgán svazku nakládat s majetkem obce do svazku vloženém

Ve stanovách musí být specifikovány :

 • Předmět činnosti
 • Orgány svazku, způsob jejich ustavování, působnost + způsob rozhodování
 • Majetek členů, který vkládají do svazku
 • Zdroje příjmů svazku
 • Práva a povinnosti členů svazku
 • Způsob rozdělení zisku a podíl členů na úhradě ztráty svazku
 • Podmínky přistoupení ke svazku + vystoupení (včetně vypořádání majetkového podílu)
 • Obsah a rozsah kontroly svazku obcemi, které svazek vytvořily